Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

A Menstrupédia Kft. (Cégjegyzékszám: 11-09-028771, adószám: 29220867-1-11, székhely: 2800 Tatabánya, Boróka utca 7.) (továbbiakban: Szolgáltató) az Intézményben végzett egészségügyi szolgáltatások kapcsán az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) állapítja meg:

 1. Értelmező rendelkezések

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF alkalmazása és az ellátások nyújtása során a következő kifejezések, az alábbi tartalommal bírnak:

Beteg/Páciens: a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait – személyesen vagy az arra jogosult képviselője útján – igénybevevő, vagy abban részesülő személy,

Kezelőorvos: a Szolgáltató nevében eljáró konzultáns orvos, aki a Beteg adott egészségügyi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatározza, valamint ezek keretében a beavatkozásokat végzi, és aki a Beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartozik.

Intézmény: a Szolgáltató által végzett egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyszíne. 

Egészségügyi szolgáltatás: minden olyan tevékenység, amelynek célja a Beteg egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése céljából a Beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a Beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök kiszolgálását, szülészeti ellátást.

Egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások összessége,

Vizsgálat: az a tevékenység, amelynek célja, a Beteg egészségi állapotának felmérése, egészségének megőrzése, a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegségek meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének megállapítása

Beavatkozás: azon megelőző, diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs vagy más célú fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai eljárás, amely a Beteg szervezetében változást idéz vagy idézhet elő

Egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás a Szolgáltató nevében egészségügyi szolgáltatást nyújtó személy tudomására jutó, a Beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adatok függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

Orvosi titok: a Beteg olyan egészségügyi és személyes adatai, amelyek a Beteg egészségügyi ellátása során az ellátásban résztvevő személyek tudomására jutottak

 1. A szerződés tárgya
 2. A Beteg (a beavatkozás, ellátás jellegétől függően szóban, ráutaló magatartással, illetve írásbeli nyilatkozattal) megbízza a Szolgáltatót a drfarkaseszter.hu honlapon rögzített vizsgálat(ok) beavatkozás(ok) elvégzésével és az ugyanott rögzített, a beavatkozás(ok) természetéből adódó, esetlegesen bekövetkező szövődmények kezelésével, valamint az azokhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások nyújtásával. A Szolgáltató az egészségügyi Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízást elfogadja, a vonatkozó egészségügyi jogszabályokban foglalt kötelezettségének eleget tesz.

III. A Szolgáltató díjazása

A Beteg köteles a Szolgáltató által végzett kezelés/beavatkozás ellenértékeként – a Szolgáltató honlapján található érvényes árjegyzék alapján – egészségügyi szolgáltatási díjat fizetni.

Szolgáltató írásban (kifüggesztett tájékoztatókban, honlapján) értesíti a pácienseket arról, hogy az egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátásáért és egyéb szolgáltatásokért a Szolgáltatót, az aktuális díjtáblázatában foglalt díjazás illet meg.

A 2007. évi CXXVII tv. 85 §. (1) bek. c) pontja alapján a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás tárgyi ÁFA-mentes, a tájékoztatókban kalkulált díj összege, csomagár alkalmazása esetében is – a vizsgálatok/beavatkozások során vagy azokat követően, illetve azokkal összefüggésben felmerülő, előre nem látható körülmények, illetve szövődmények ellátásának költségeivel módosulhat.

A Beteg részére nyújtott egészségügyi szolgáltatás díja tekintetében a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg, a Szolgáltató az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amelyet a Beteg köteles – az intézmény elhagyása előtt – a Szolgáltató pénztárában megfizetni, készpénzben, illetőleg bankkártyával.

Bankkártyás fizetés Barion rendszerén keresztül

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion
Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A Beteg tudomásul veszi, hogy az általa lefoglalt időpontot az ellátást megelőző legfeljebb 24 órával van lehetősége lemondani. Amennyiben ezen időtartamon belül kerül sor a lemondásra, vagy a páciens a rendelésen nem jelenik meg, úgy a Szolgáltató jogosult a járóbeteg eljárás díjtáblában közzétett díjra, amely a páciens részére kiszámlázásra kerül.

A Szolgáltató tájékoztatja a Betegeket, hogy attól függetlenül, hogy a tb. ellátásaira jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján biztosított, az egészségügyi szolgáltatást nem az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe. Ezért a szolgáltatásért sem most, sem a jövőben nem részesülhet semmiféle jogcímen NEAK támogatásban.

A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Betegeket, hogy – hatályos jogi szabályozás alapján – a magánellátásban igénybe vett kezelésekhez/beavatkozásokhoz kapcsolódó esetleges utókezelések, utógondozások, ápolás, további elhelyezés egyéb egészségügyi szolgáltató intézményben – törvényben meghatározott esetekben – szintén térítésköteles, amelyre NEAK finanszírozás igénybe nem vehető.

IV.A Felek jogai és kötelezettségei

Felek az egészségügyi ellátások során, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatos együttműködésre kötelesek, amely során őket az alábbi jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik.

A Beteg jogai

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatása teljesítése során tiszteletben tartja a beteg jogát az emberi méltósághoz.
 2. A Beteget – a Szolgáltató házirendjében foglaltak és a betegellátás zavarása nélkül – megilleti a kapcsolattartás joga. A beteg megtilthatja, hogy gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében közeli hozzátartozója vagy a gondozásra köteles személy kérésére lehet eltekinteni.
 3. A Betegnek joga van arra, hogy – személyes tulajdonságait és aktuális állapotát mindenféle szempontból figyelembe véve – számára érthető módon teljes körű és részletes tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, annak orvosi megítéléséről, a vizsgálatokkal és beavatkozásokkal összefüggő valamennyi körülményről. A Beteg jogosult további kérdések feltételére.
 4. A Beteget megilleti az önrendelkezés joga, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben korlátozható. Eszerint bármely beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy a Beteg a beavatkozáshoz beleegyezését adja, joga van továbbá arra, hogy – a törvényben meghatározott esetek kivételével és az ott meghatározott módon – az ellátást visszautasítsa. Az ellátás visszautasítása esetén a Beteg esetleges állapotromlásának kockázatát a Beteg maga viseli, azért a Szolgáltató-t, illetve a kezelőorvost felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A Beteg beleegyezését bármikor visszavonhatja, azonban a beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén köteles a felmerült költségeket a Szolgáltató részére megtéríteni.
 5. A Beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, jogosult abba betekinteni, arról saját költségére másolatot kérni, az Intézményből történő elbocsátásakor ambuláns lapot kapni, az egészségügyi adatairól indokolt célra – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni, kezdeményezheti a rávonatkozó egészségügyi dokumentáció kiegészítését vagy kijavítását.
 6. A beteg jogosult arra, hogy a rá vonatkozó orvosi titkot a Szolgáltató csak az arra jogosulttal közölje, és azt a hatályos jogszabályok alapján bizalmasan kezelje.

A Beteg kötelezettségei

 1. A Beteg a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a jogszabályok rendelkezéseit és a Szolgáltató intézményi rendjét (házirendjét).
 2. A Beteg – amennyiben egészségi állapota engedi – képességei és ismeretei szerint köteles a Szolgáltatóval együttműködni, különösen

tájékoztatni a Szolgáltatót mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így felvilágosítást adni minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényeiről,

tájékoztatást adni saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti (fertőző betegségek)

jogszabályban meghatározott fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,

tájékoztatni a Szolgáltatót minden, az egészségügyi ellátását érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,

a gyógykezelésével kapcsolatos utasításokat betartani,

 a Szolgáltató intézményének elhagyását követően, a Beteg amennyiben panasza merül fel, köteles kezelőorvosát haladéktalanul tájékoztatni és ezzel egyidejűleg a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatót felkeresni, mivel a Szolgáltató akut sebészeti ellátást nem végez

a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni,

aláírt nyilatkozata alapján a Szolgáltató részére járó ellátási díjat megfizetni.

 

A Szolgáltató és a kezelőorvos jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató és a kezelőorvos köteles arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás teljesítése során legjobb tudása szerint, az egészségügyi szolgáltatási – ezen belül is az orvosi – tevékenység gyakorlására előírt szakmai és etikai követelmények szigorú betartásával járjon el.
 2. A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül – a hatályos jogszabályok keretei között – szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást. Ezen jogosultság nem érinti a Beteg beleegyezéshez és az ellátás visszautasításához való jogosultságát.
 3. A kezelőorvos jogosult más orvost vagy egyéb szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót a Beteg vizsgálatára, illetve gyógykezelésében való közreműködésre felkérni, jogosult továbbá konzílium összehívását javasolni, illetve konzíliumot összehívni.
 4. A Szolgáltató, illetve a kezelőorvos az ellátást – jogszabályban meghatározott esetekben – megtagadhatja, így különösen akkor, ha a Beteg együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi.
 5. A Szolgáltató és a kezelőorvos köteles a Betegről egészségügyi dokumentációt vezetni, a jogszabályban előírt esetekben az EESZT-be az ellátásra vonatkozó adatokat feltölteni és az azzal kapcsolatos betegjogoknak eleget tenni.
 6. A kezelőorvos köteles a tájékoztatási kötelezettségét a Beteg rendelkezése szerint teljesíteni és az orvosi titkot megőrizni, kivéve, ha az alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának teljesítését írja elő.
 1. A Felek nyilatkozatai
 2. A Beteg köteles tájékoztatási kötelezettségének legjobb tudása szerint eleget tenni, és tudomásul venni, hogy amennyiben az ellátása szempontjából lényeges információt szándékosan titkolt el vagy tévesen közölt és ebből kár keletkezik, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 3. A szakszerű egészségügyi ellátás ellenére előfordulhatnak az elvégzett beavatkozás(ok) során vagy azt követően bekövetkezett, a beavatkozás természetéből adódó általános, valamint a beavatkozás természetével összefüggésbe nem hozható, a legnagyobb gondosság tanúsítása mellett is semmilyen módon el nem hárítható szövődmények.
 4. A Beteg köteles, a kezelés alatt tudomására jutó, más magánszemély (beteg) személyi jogait, valamint személyes- és betegadatait érintő minden információt, adatot, titokban tartani, és ilyen információt, adatot semmilyen körülmények között sem hozni harmadik személy tudomására.
 1. Az ÁSZF hatálya
 2. Jelen ÁSZF – a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevételének teljes időtartama alatt – a Szolgáltató által vállalt feladatok teljesítéséig terjedő időre, határozott időtartamra – jött létre.

VII. Vegyes rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF rendelkezései – különösen a betegjogok gyakorlása során – a Beteg, illetve a Beteg képviseletére jogosult személy (törvényes képviselő) tekintetében értelemszerűen alkalmazandók.
 2. A Beteg feltétlen és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltatót megillető díjat nem, vagy csak részben fizetné meg, a Szolgáltató által a követelés érvényesítése érdekében megbízott ügyvéd egészségügyi dokumentációját teljeskörűen megismerhesse.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CILV. törvény, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

Budapest, 2024. január hó 7. napján